Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Đăng ký quản lý cư trú

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Xem
1 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
2 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
3 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
4 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
5 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
6 Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
7 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
8 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
9 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
10 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
11 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
12 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
13 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
14 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
15 Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
16 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
17 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
18 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
19 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
20 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
21 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
22 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
23 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
24 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
25 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết
26 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Chi tiết